Photos of Kawyaw nature

Start from the button of the mountain of Phawbawkhoh
Ô̌ dǒ Phòbòkhû̌ khôlô kè̌lò̤
  Phòbòkhû̌ pwè
Pa ô̌ dǒ khôlôkhû̌ pa kè̌lò̤ yǎnu dě pa kè̌shî̌kû̌mî̌ Phòbòkhû̌ khôlô mî̌ awî̤wî̤ asusu. Kòyò dǒ acû̌ tǒ̤ bǎnu nu a khòbǎ ta̤gûjû̌kabǎ dǒ sǎphlǒ kû.
share16.jpg

Phòbòkhû̌ ta̤lǎ̤ tôkû

Pa kòyò Lǎ̤klô Ma̤ǎ ta̤