ဤစာမ်က္နွာမွၾကိဳဆိုပါ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။
                       ။
ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေၾကာင္းကို တင္ျပသြားမ်ည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္ေယာ္၏ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ရႈခင္မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အဓိက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာမ်ားကို ဆင္ဆက္မပ်က္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

တည္ေနရာ။
                  ။
ေကာ္ေယာ္မႏုမေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဘာလခဲနယ္တြင္ အသီးသီးေနထိုင္ၾကပါသည္။

အေျခအေန။
                  ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကေသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားကစတင္အေျခခ်ေနရာမွာ ေဖာ္ေဘာ္ခြတ္ေခၚ ေတာင္ကတုံးတြင္ စတင္ေနရာခ်ထားျပီး ခ်က္ျမဳတ္ရာ အရပ္ျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဘိုးဘြားေဘဘီမ်ားက တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ အေျခခ်ရာမွ ဤကယားျပည္နယ္ကို ေနာက္ဆုံးေနရာ အျဖစ္ေနထိုင္ခ့ဲၾကသည္။ သဘာ၀အေျခအေနသည္ ေတာ့ေတာင္မ်ားေပါမ်ားျပီး စိမ္းလန္းစိုေျပေသာေနရာ ေဒသျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအေျခအေန။
                      ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ၾကီးမားေသာ စီးပြားေရး မ်ားမရွိေသးေပ။ တစ္ႏွစ္စာကို တစ္ႏွစ္လုပ္ျပီး စားေသာက္ဖို႔သာရုန္းကန္ေနရေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သယဇတမ်ားတြင္းထြက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို မလုပ္ေသးေပ။ စီးပြားေရးကို အနည္းအက်ဥ္းသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာသီးႏွံမ်ား စပါးမ်ား ငရုပ္သီးမ်ား ေျပာင္းေခါက္မ်ား သစ္ေဆးမ်ား မွ်စ္မ်ားကို သာေရာင္းေသာ္လည္း စီးပြားေရးအျဖစ္မထြန္းကားေသးေပ။ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ အေတာ္အသင့္သာရွိသည္။

ပညာေရး။
                    ။
ေကာ္ေယာ္လူမ်ိဳး၏ ပညာေရးသည္ အလြန္ပင္ေႏွာင္းေႏွးပါသည္။ ရပ္ရြာထဲတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ထိသာ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးထားပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမရွိေသးေပ။ အမ်ားအားျဖင့္မူလတန္းသာရွိပါသည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ။
                 ။
ဘာသာေရးအေျခအေနသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္ ကတ္သလစ္ဂိုဏ္ႏွစ္ဂိုဏ္ခြဲျခားပါသည္။ ကိုးကြယ္သူမ်ားမွ မသိမ္းမယိမ္းတူ ပါသည္။ ႏွစ္ျခင္းအသင္ေတာ္တြင္ အသင္းေတာ္
(၁၁)ပါးရွိျပီး၊ ကတ္သလစ္တြင္ အသင္းေတာ္ (၁၃)ပါးရွိပါသည္။

လူဦးေရ။             

 

 

 Ta̤yè̤lò̤ : Hǒo mî̌ pa dǐlè̌lṳ̌ bǎ Kòyò phû̌sî kû̌ pa lǎ̤bò̌lǎ̤klô mî̌ titè, pa lǎ̤klô ma̤titè nu pa sǎyṳ dǐlè̌ bǎ pwǎ sî pwǎ. Alǎ̤lṳ̂dû̌ lǒ mî̌ pa sǎyṳ dǐlè̌lṳ̌ pwǎ pa Kòyò ta̤ô̌htûpwa̤ dǒ hǎkhû̌běkhû̌ phû̌ pṳ̂̌ tûkû pwǎ.

 

Ta̤lǎ̤ : Pa Kòyò mî̌ a ô̌ dǒ Mò̤gǎ (Myanmar), Mihtǎgǎ, Phû̌shô̌wî̤kû.

 

Akheakha : Pa Kòyò phû̌sî mî̌ta alǎ̤ ô̌ lô̌khô pwǎ dǒ khômǔkhôôlô pwǎ. Ǎtîkî̌ pǎ mǒ̤phaphiphusî ô̌ pwǎ dǒ khôlôkhû̌ hǎlò̤tě̤. Pa Kòyò phû̌sî mî̌ lǎ̤klô ma̤ǎ pwǎ hǔklakhû̌, lǔǎ pwǎ bǔsî, khûkhlèsǎsî, shilo̤sî, kû̌mî̌ hǎsǐbòlǎsî pwǎ.

 

Klè̌klò : Pa Kòyò shigǎ klè̌klò mî̌ta apò̤̌yǎ̤pò̤̌sha cû̌ tôdo kû̌ tôdo.

 

Ta̤khuta̤ba : Pa Kòyò phû̌ ta̤khuta̤ba mî̌ a ô̌ dû̌ pô̤̌khô kòyò ta tô̤̌. Pa lǎ̤cû̌lǎ̤kha aya nu apò̤̌yǎ̤ dě ma̤ǎma̤ô dû̌ jò tô̤̌. Ma̤ǎ dě shaǎ tônô̤ pwǎ ta̤ dǒ ahǎhtò̌ bǎ pa Kòyò shigǎ kû lǎ̤ǎlǎ̤ô sî pwǎ. Lǎ̤ma̤ kû̌ ta̤khuta̤ba aya nu a ô̌ phô̌phô̌ dǒ pashipagǎ tô̤̌. A ô̌ pwǎtǒ̤ pǐ̤sǎhè̌, bò̌khwe, hǎsǐbòlǎsî, shilo̤sî, mè̌sǎsî, pû̌lǎsî, sǒcèsî, sǒcòsî kû̌ ashǐshawa̤ tûkûtîkî̌ nô̤̌pwǎ.

 

Ta̤ô̌shû̌ô̌mô̤ kû̌ ta̤bǒsû̌khǎkhô : Kòyò dǒ a htû ta̤khû̌ saya dû̌ sî nî̌ a ô̌ dû̌ phô̌phô̌ tô̤̌. Ta̤bǒsû̌khǎkhô nu atôabǎ pwǎ.

 

Ta̤sî̌ta̤jò̌ : Pa Kòyò gǎ kû nu ta̤sî̌ta̤jò̌ nu a ô̌ pîtî̌ pe. A tò̤ sî a tò̤ dû̌ gutṳ̌ nu a ô̌ atò̤ lǐ̤sô̌ nô̤̌. Pwa̤sî̌pwa̤jò̌ nu a ô̌ pî̌tî̌ pe.

 

Ta̤yṳ̌nǐ̤nǎ̤nǐ̤ Běcǎ : Pa Kòyò phû̌sî ta̤yṳ̌nǐ̤nu a ô̌ ginǐ̤ cǒ. Tôcǒ nu Bòkhò̌ kû̌ tôcǒnu Phukî̌. Pa ô̌ gònò̤ pwǎ lû̌û.

 

Kòyò ô̌ :

 

 

မြန်မာမြေပုံ