လူကြီးသင်ရိုးညွန်းတမ်း

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

ဤစာမျက်နှာသည် လူကြီးများကို သင်ကြားရန်တွင် အသုံးပြုသော စာမျက်နှာဖြစ်သည်။

primary 2.jpg