www.kawyawmanumanaw.com

Dô̌shuǐ sî dǒ pa website kû.

 Ta̤yè̤lò̤ : Hǒo mî̌ pa dǐlè̌lṳ̌ bǎ Kòyò phû̌sî kû̌ pa lǎ̤bò̌lǎ̤klô mî̌ titè, pa lǎ̤klô ma̤titè nu pa sǎyṳ dǐlè̌ bǎ pwǎ sî pwǎ. Alǎ̤lṳ̂dû̌ lǒ mî̌ pa sǎyṳ dǐlè̌lṳ̌ pwǎ pa Kòyò ta̤ô̌htûpwa̤ dǒ hǎkhû̌běkhû̌ phû̌ pṳ̂̌ tûkû pwǎ.

 

Ta̤lǎ̤ : Pa Kòyò mî̌ a ô̌ dǒ Mò̤gǎ (Myanmar), Mihtǎgǎ, Phû̌shô̌wî̤kû.

 

Akheakha : Pa Kòyò phû̌sî mî̌ta alǎ̤ ô̌ lô̌khô pwǎ dǒ khômǔkhôôlô pwǎ. Ǎtîkî̌ pǎ mǒ̤phaphiphusî ô̌ pwǎ dǒ khôlôkhû̌ hǎlò̤tě̤. Pa Kòyò phû̌sî mî̌ lǎ̤klô ma̤ǎ pwǎ hǔklakhû̌, lǔǎ pwǎ bǔsî, khûkhlèsǎsî, shilo̤sî, kû̌mî̌ hǎsǐbòlǎsî pwǎ.

 

Klè̌klò : Pa Kòyò shigǎ klè̌klò mî̌ta apò̤̌yǎ̤pò̤̌sha cû̌ tôdo kû̌ tôdo.

 

Ta̤khuta̤ba : Pa Kòyò phû̌ ta̤khuta̤ba mî̌ a ô̌ dû̌ pô̤̌khô kòyò ta tô̤̌. Pa lǎ̤cû̌lǎ̤kha aya nu apò̤̌yǎ̤ dě ma̤ǎma̤ô dû̌ jò tô̤̌. Ma̤ǎ dě shaǎ tônô̤ pwǎ ta̤ dǒ ahǎhtò̌ bǎ pa Kòyò shigǎ kû lǎ̤ǎlǎ̤ô sî pwǎ. Lǎ̤ma̤ kû̌ ta̤khuta̤ba aya nu a ô̌ phô̌phô̌ dǒ pashipagǎ tô̤̌. A ô̌ pwǎtǒ̤ pǐ̤sǎhè̌, bò̌khwe, hǎsǐbòlǎsî, shilo̤sî, mè̌sǎsî, pû̌lǎsî, sǒcèsî, sǒcòsî kû̌ ashǐshawa̤ tûkûtîkî̌ nô̤̌pwǎ.

 

Ta̤ô̌shû̌ô̌mô̤ kû̌ ta̤bǒsû̌khǎkhô : Kòyò dǒ a htû ta̤khû̌ saya dû̌ sî nî̌ a ô̌ dû̌ phô̌phô̌ tô̤̌. Ta̤bǒsû̌khǎkhô nu atôabǎ pwǎ.

 

Ta̤sî̌ta̤jò̌ : Pa Kòyò gǎ kû nu ta̤sî̌ta̤jò̌ nu a ô̌ pîtî̌ pe. A tò̤ sî a tò̤ dû̌ gutṳ̌ nu a ô̌ atò̤ lǐ̤sô̌ nô̤̌. Pwa̤sî̌pwa̤jò̌ nu a ô̌ pî̌tî̌ pe.

 

Ta̤yṳ̌nǐ̤nǎ̤nǐ̤ Běcǎ : Pa Kòyò phû̌sî ta̤yṳ̌nǐ̤nu a ô̌ ginǐ̤ cǒ. Tôcǒ nu Bòkhò̌ kû̌ tôcǒnu Phukî̌. Pa ô̌ gònò̤ pwǎ lû̌û.

 

Kòyò ô̌ :

 

 

Myanmar Map

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.