Wè̤pwa̤ la̤dǒlî̤

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

(1) Lî̤ mî̌ titè?

     Lî̤ mî̌ pa hǎkhû̌ pṳ̂̌ tapwa̤ tô dô̌ bǎ yǎ nu. Lî̤ mî̌ a ǐ pa ta̤sî̌ta̤jò̌, a ǐ pa aklè̌aklò, ta̤gûjû̌kabǎ, ta̤mô̤ta̤kla, ta̤ô̌ htûpwa̤dǒ awî̤awô̌ nu.

 

(2) Titè lî̤ kwè̌ ya?

     Lî̤ bǎo sî mî̌ pa Kòyò lî̤ sîtokhlǒ dě wě̤ ta̤dô̌nè, wè̤̌pwǎ̤ lǎ̤dô̌ kû̌ phijǎ lǎ̤dô̌ nò pwǎ. Pa wě̤ yǎ kû̌ Kòyò yô̤̌ kû̌ Mò̤yô̤̌.

Wè̤̌pwǎ̤ aya

 Ta̤sû̌lî̤ 1 tǒ̤htû̌ 3Ta̤sû̌lî̤ 4 tǒ̤htû̌ 6
Ta̤sû̌lî̤ 7 tǒ̤htû̌ 9Ta̤sû̌lî̤ 10 tǒ̤htû̌ 12Ta̤sû̌lî̤ 13 tǒ̤htû̌ 15Ta̤sû̌lî̤ 16, Ta̤dô̌, tôsô̌bě amṳ̌ni̤
Tôně laô̌ kû̌ ta̤mǎnǎ


 

 

 

primary 2.jpg