Ta̤dǒkènè

Ta̤sǎwǐ kû̌ wè̤̌pwǎ̤ ta̤hî̌bǎ

 Wè̤̌pwǎ̤  ta̤hî̌bǎ

 • Yô̤̌ si kû̌ wè̤̌pwǎ̤
 • Mî̌pǐ̤ kû̌ gono̤
 • Mǒ̤ hî̌bǎ dě û̌ lò̤
 • hî̌bǎ dě û̌ htò̌
 • hî̌bǎ dě gana̤de.
 • Mǒ̤ ô̌ tô̤̌ dě gîtî̤
 • ô̌ tô̤̌ dě ǒ ò̌.
 • Mǒ̤ ô̌ tô̤̌ dě sǎ aso
 • Pha ô̌ tô̤̌ dě sǎ akhwǐ 
 • ô̌ tô̤̌ dě phû̌li̤ pè̌.
 • ǎplǒ lû̌û dě awǐ
 • plǒ lû̌û dě ala̤
 • lû̌û dě amô̤
 • lû̌û dě  ashu ......

Shite̤we̤ tò̤htò ǒtò̤,

        Kholodû̌ gapwa̤ ǒtò̤.

Sǒphò lò̤shě ta akhò̌wi̤jè,

        Sǒlǎ lòsu ta aphû̌dǒ.

Kǒtolǒ mî̌ htû̌khò,

         Gotogo mî̌ htǒti̤.

Phû̌jòtò̤ bǎ pha,

          Majòtò̤ bǎ phû̌.

Cû̌jò klè̌tò̤ dě htò̌tukhu,

          Ǎjò shǎtò̤ dě ěbǎ plî̤.

Cǒsûkhû̌ bwe mî̌ ahǎmoǒ,

          Wè̤pwa̤ sǎkhò̌ mî̌ ahǎmoǒ nî̤.

Sî̌sabu, dîma̤kho,

          Sǎma̤sû̌, shîma̤kho.

Khwǐmo̤ agalè̤,

          Pòphamo̤ akho ǒǎ.

Phû̌sǎ ta aî̌na,

          Tikhipha ta sǔ.