Contact

Na sûjò pa lǎ̤bè̌nṳ̌nu alǎ̤ nu lî̤plô tôplô dǒ noǎ yǎ nu. Na lǎ̤lṳ̂ bè̌nṳ̌ nami̤ mè̤̌tô̤̌mî̌ na lǎ̤ô̌ agûlǎ̤ tô̤̌, na gwè̌ ta̤gwè̌nu na sǎyṳ̌ phǐshǔge sô̌ ata̤ǐ ya.

Target Image