Nǎ̤běcǎ kû̌ lǎ̤sûlǎ̤hè

Hǒo a nǎ̤běcǎ mî̌ Kawyaw Bible Translation Team

Sǎyṳ̌ sî̌yǎ pô̤̌ hǒo awe̤akè̌, nṳ̌wě̤ email kû kawyawteam@gmail.com

Kè̌ wě̤nṳ̌ mi̤ lǒ̤bòtô̤̌nu pa ta Kawyaw Bible Translation Team