Lî̤plò̌shǐ lî̤

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

 

Ta̤dô̌ Lî̤plò̌shǐ Ta̤yô̤ Dǒ asakhû̌lû̌nukha 
1 Genesis 1 & 2 Dǒ asakhû̌lû̌ nukha  hǎkhû̌ běkhû̌, lṳ̌mṳ̌, shǎ ô̌ tô̌cǒ tô̤̌, dě bǎnukha Cǒmaradû̌ ô̌ hto hǒ. Cǒmaradû̌ mî̌ ô̌htûpwa̤ tajû̌pwa̤. Bǎ ta̤dô̌kènè asakhû̌lǒ dǒ lî̤plò̌shî̌ akûnu Cǒmaradû̌ bô̌lò̤ hǎkhû̌běkhû̌ kû̌ ta̤pṳ̂̌tôcǒ hětè. Dǒ asakhû̌lǒnu Cǒmaradû̌ bô̌lò̤ mǒkhû̌ kû̌ hǎkhû̌.
2 1:1 ------- Dǒ asakhû̌lû̌nu hǎkhû̌ nî̌ ayô̤ ô̌tô̤̌ kû̌mî̌ ta̤ ô̌ tôcǒtô̤̌. Ta̤pṳ̂̌tôcǒmî̌ akhǐsiwi̤ pwǎ. Bǎbǎkǎlè Yôla plò̌shî̌ Běcǎ ô̌hto bǎnu hǒ.
3 1:2 Cǒmaradû̌ hî̌ kû̌, “Ta̤lî htûhtò̌pû bǎnu,” dě ta̤lî htûhtò̌ bǎnu. Htodě Cǒmaradû̌ nî̌ a bè̌yò ta̤lî kû̌ ta̤khǐ. Cǒmaradû̌ kaǎ ta̤kî kû̌ “lṳ̌mṳ̌lî” dě a kaǎ ta̤khǐ kû̌ “lṳ̌mṳ̌khǐ.” Hǒomî̌ Cǒmaradû̌ ma̤ta̤ dǒ asakhû̌lû̌nu tônǐ̤. Htodě a kè̌shî̌ a ma̤htota̤ hǒnu dě awô̌lî.
4 1:3-5 ------- Nô̌kòdě Cǒmaradû̌ bè̌yò kè shi takhlǒ dě a bè̌ ta̤lǎ̤ bǎ aklǎmakûnu. Cǒmaradû̌ kaǎ ta̤lǎ̤  hǒo kû̌ “Mǒlǎ̤.” Cǒmaradû̌ ma̤hto hǒo bǎ gǐnǐ̤ni̤nu. Dě Cǒmaradû̌ kè̌shî̌ hǒnu kû̌mî̌ awô̌.
5 1:6-8 Bǎ suni̤tôni̤nu, Cǒmaradû̌ dǐ ô̌plǒ shi takhlǒ ma̤hî̌nu dě hǎkhû̌ khwe ô̌lṳ̌htò̌. Cǒmaradû̌ kaǎ hǎkhû̌khwe kû̌mî̌ “Hǎkhû̌” dě a kaǎ shi ô̌cuô̌plǒ kû̌mî̌n “Shidû̌shite̤we̤.”  Dě Cǒmaradû̌ kè̌shî̌ kû̌ hǒnu mî̌ awô̌.
6 1:9-10 Bǎnu tôni̤ akûnu Cǒmaradû̌ hî̌kû̌, “Hǎkhû̌ takhlǒ behtò̌ pû kû̌ sǒmṳ̌sî  takhlǒ kû̌ ta̤mṳ̌ta̤bôsî takhlǒ,” dě hǒnu sî htûhtò̌. Ta̤mṳ̌bôsî pṳ̂̌tôbô dǐhtû̌htò̌ ta̤khli dě sǒmṳ̌ pṳ̂̌tôbô sǎhtò̌ kû̌ ta̤khli ma̤hî̌nudě bǎnu nî̌ sǒmṳ̌ takhlǒ kû̌ ta̤mṳ̌bô takhlǒ ô̌ htûpwa̤ bǎnu. Htodě Cǒmaradû kè̌shî̌ kû̌mî̌ awô̌.
7 1:11-12 Bǎ lǐ̤ni̤tôni̤ nu Cǒmaradû̌ ma̤htò̌ ta̤lî bǎ mǒlǎ̤ - lṳmṳ̌ kû̌ la kû̌ shǎ, hǒnu ma̤bǎ hǎkhû̌ ta̤lî kû̌ mǎnǎ bǎ ta̤akhîakha. Lṳ̌mṳ̌ mî̌ lṳmṳ̌lî aya dě la kû̌ shǎ mî̌ lṳmṳ̌khǐ aya. Dě Cǒmaradû̌ kè̌shî̌ kû̌mî̌ awô̌.
8 1:14-19 Htodě, Cǒmaradû̌ dǐbehtò̌ shidû̌te̤we̤ kû̌ tò̤̌phû̌sî pṳ̂̌tôcǒ kû̌ ta̤ô̌htûpwa̤ dǒ ashǐshawa̤ takhlǒ.
9 1:20-21 Cǒmaradû̌ ma̤sô̌ htû̌patǐsî pṳ̂̌tôcǒ bǎ lǎ̤wi̤ dǒ mǒlǎ̤ aya. Cǒmara ǐshowî̤ tò̤̌phû̌sî kû̌ htû̌patǐsî dě a hî̌ kû̌,
10 1:20-21 “Dǐdû̌htò̌ kû̌ dǐhtûhtò̌ dû̌wî̤ pû dě dǐbe htò̌ pû tò̤̌ dǒ shidû̌te̤we̤kû dě dǐ behtò̌ pô htû̌patǐsî dǒ hǎkhû̌.”
11 1:22 ----- Hǒnu mî̌ ta̤bô̌htò̌ yè̤̌ni̤tôni̤nu dě Cǒmaradû̌ kè̌shî̌ kû̌mî̌ hǒnu mî̌ awô̌jî̌ jî̌!
12 1:23,21 Bǎ ni̤susô̌nu, Cǒmaradû̌ ma̤htò̌ ta̤phû̌ta̤li̤ pṳ̂̌tôcǒ bǎ lǎ̤ô̌htûpwa̤ dǒ hǎkhû̌nu.
13 1:24 Cǒmaradû̌ ma̤htò̌ ta̤phû̌ta̤li̤ takhlǒ.
14 1:24-25 Htodě Cǒmaradû bô̌htò̌ ta̤phû̌ta̤wè̤sî pṳ̂̌tôcǒ kû̌mî̌ a bô̌htò̌ ta̤phû̌ta̤li̤ dǒ hǎkhû̌.
15 1:24-25 Bǎnu akhanu ta̤mṳ̌bôsî dô̌htò̌sǎhtò̌ hîtô̤̌, ma̤titè bǎnu dě kòyò ô̌ tô̤̌ akhû̌akhî pwa̤dǐhtò̌ yǎ ô̌tô̤̌. Htodě bǎnu mî̌ gǎju hîtô̤̌. Sǒmṳ̌ kû̌ ta̤mṳ̌bô takhlǒnî̌ phǐnṳ̌ dǒ shicò dǒ a hèlò̤ bǎ hǎkhû̌ nu takhlǒ pwǎ.
16   Cǒmaradû̌ bô̌htò̌hto hǎkhû̌běkhû̌ wî̤ dě ama̤behtò̌ kû̌ tò̤̌phû̌ kû̌mî̌ htû̌patǐ takhlǒ kû̌ ta̤phû̌ta̤li̤ pṳ̂̌tôcǒ.
17 1:31 ----- Bǎ Cǒmaradû̌ bô̌htò̌hto ta̤hǒtakhlǒ, a kè̌ǐ lû̌û dě a ta tôlû̌û kû̌ a sǎphlǒ.
18 1:31 ----- A bô̌htò̌ ta̤pṳ̂̌tôcǒ nî̌ awô̌ lî.
19   ----- Bǎbǎkǎlè Cǒmaradû̌ bô̌htò̌ pô̌ hîtô̤̌. A gǔ bô̌htò̌ ta̤tôcǒcǒ dǒ awî̤ awô̌ khlonu. Cǒmaradû̌ gènè̤nǎ kû̌ a gǔ bô̌htò̌ bǎ ni̤susô̌ hǎlǒ̤ hîtô̤̌nu.
20 1:26-27; 2:7 ------ Cǒmaradû hî̌ kû̌, “Pa bô̌htò̌ kòyò pwa̤khû tôpwa̤ pô̤̌khô pa yô̤nu, dě a gǔ htûta pô̤̌kkhô pa nu.” Htodě Cǒmara bô̌htò̌ kòyò pwa̤khû tôpwa̤, khûAda, kû̌mî̌ hǎpèè̌ dǒ hǎkhû̌nu dě a sǎnṳ̌ bǎ lû̌û dǒ a nò̌khîkû kû̌ ta̤sǎphlǒ htûpwa̤. Ma̤hî̌nudě KhûAda htûhtò̌ ta̤dǒ pwa̤ô̌htûpwa̤.
21 2:8-9 Khònò̤̌ dě Cǒmaradû̌ tajû̌pwa̤ lǔlò̤ ta̤phôwe̤ dǒ Îdî akû. Bǎnu mî̌ sǒmṳ̌sî ô̌ pṳ̂̌tôcǒ bǎ ta̤phôwe̤ kûnu. Asî dě awî̤̌lî dě ta̤sǎ takhlǒ mî̌ ǎ yǎ mî̌ awǐwǐashushu.
22 2:9 Bǎ ta̤phôwe̤ klǎma kûnu sǒmṳ̌ ô̌ ginǐ̤bô, hǒo mî̌ sǒmṳ̌ dǒ ta̤ô̌htûpwa̤ aya kû̌ sǒmṳ̌ dǒ sǐya ta̤sǐta̤jò̌ kû̌ awô̌ kû̌ aphû̌mò̌.
23 2:15 Cǒmaradû̌ tajû̌pwa̤ phǐ khûAda dě bè̌ lû̌û dǒ Îdîwe̤ kû. A hî̌ khûAda kû̌ ma̤pû ta̤ma̤ bǎ ta̤phôwe̤ kû kû̌ kè̌khwè̌ǐ wô̌ pûyǎ.
24 2:16-17 Cǒmaradû̌ jû khûAda kû̌ bǎ Îdîwe̤kû nu ǎ ta̤sǎ titètè̌ anǐ̤ pwǎ bǎbǎkǎlè tǒ̤ tôcǒnô̤ ǎ anǐ̤tô̌! Dě Cǒmaradû̌ tajû̌pwa̤ no ǎ khûAda kû̌ sǒmṳ̌ dǒ ta̤sǐya awô̌ kû̌ aphû̌mò̤̌ nutô̤̌. Cǒmaradû hî̌ ya kû̌, “Kè̌ na ǎ mò̌mî̌, na si mèmè̤̌ pě!”
25 2:18 ------ Htodě Cǒmaradû tajû̌pwa̤ hî̌ kû̌, “Hǒo mî̌ awô̌ bǎ khûAda ô̌ htûpwa̤ tû̌ tôpwa̤nô̤̌tô̤̌.” Cǒmara gènè̤nǎ kû̌ a gǔ bô̌htò̌ akhô, kòyò dǒ a tô kû̌ khûAda nu tôpwa̤.
26 2:19-20 Cǒmaradû̌ phǐhènǐ̤ htû̌patǐ takhlǒ kû̌ ta̤phû̌ta̤li̤sî pṳ̂̌ tôcǒ dǒ a bô̌lò̤nǎ lû̌û bǎ KhûAda ô̌. Ma̤hî̌nudě khûAda ǐ lò̤ asî mi̤. Bǎbǎkǎlè ta̤phû̌ta̤li̤ hǒo sî nu atô kû̌ khûAda akhô tôpwa̤ tô̤̌.
27 2:21-22 ------ Ma̤hî̌nudě Cǒmaradû̌ dǐ hǎmôô̌nǐ̤ wô̌ khûAda. Htodě Cǒmaradû̌ tajû̌pwa̤ phǐhtò̌ khûAda awî̤̌khwǐ dě a bô̌htò̌ kòyò pwa̤mǒ̤phû̌ tôpwa̤ kû̌ wî̤̌khwǐ.
28 2:23-24 Bǎ khûAda ihtǒ dě akè̌shî̌ pwa̤mǒ̤ dě ahî̌ kû̌, “Hǒo mî̌ wî̤̌khwǐ dǒ he wî̤̌khwǐ dě ayî̌ dǒ he yî̌ nu pwǎ.” Ma̤hî̌nudě pwa̤khû nî̌ abǎ bè̌kè a mǒ̤aphasî dě a bǎ cû̌ô̌ gû̌kè kû̌ a ma. Htodě asî sò̌ginǐ̤dě ahtûhtò̌kè pô̤̌khô tôpwa̤nô̤̌ nupwǎ.”
29 1:28 ------ Cǒmaradû̌ hî̌ khûAda kû̌ mǒ̤Ēwǎ kû̌ dǐô̌ dû̌htò̌ pû phû̌sî takhlǒ. Ma̤hî̌nudě kòyò pṳ̂̌tôpwa̤ ô̌htûpwa̤ ta dǒ hǎkhû̌běkhû̌ pě.
30 1:28-2:2

Cǒmaradû̌ hî̌pô̤̌ asî kû̌ a ǐ asî kû̌ kè̌pǒ̤ǐ pû tò̤̌, htû̌sî takhlǒ kû̌ ta̤phû̌ta̤li̤sî takhlǒ dǒ hǎkhû̌ nu.

Cǒmaradû̌ kè̌shî̌ a bô̌htò̌ hto takhlǒ dě hǒnu nî̌ awô̌lî! Ma̤hî̌nudě bǎ susô̌tôni̤nu a ô̌kǔ dě ahî̌ kû̌ susô̌tôni̤nu bǎ htû ani̤ dǒ aplò̌shî̌ mǒ̤ni̤.

       

 

 

       

share16.jpg