Lî̤makǔLî̤makǔ 1

1 Hǒomî̌ ta̤sǎlě̤yô̤̌mô̤ akòshî̌ dǒ a shebǐǐlṳ̌ bǎ Cǒmara aphû̌khû Yeshǔkhrǐ awe̤akè. 2 Ta̤sǎlě̤yô̤̌mô̤ hǒonu pwa̤piwi̤pèsè KhûYashaya wě̤ ô̌ nǎ a dǒ alî̤kû, dě Cǒmara hî̌ kû̌,

“kè̌mò̌, a mî̌ pwa̤sû bǎ he ta̤we̤ta̤kè tôpwa̤hǒ, ma̤pô̤̌khô a gǔ ma̤mô ô̌nǎ wǐ bǎ naklè̌ lǎ̤hè ayanudě, he nohè wǐ a dǒ nalô̤mô̤̌ hǒ, 3 kòyò tôpwa̤ yî̤̌gǔhtò̌ dǒ gǎshashigǎ lǒ̤sîmî̌khû̌ dě a hî̌ kû̌, ‘tîwî̌tòwò ô̌nǎ lô̌khô klè̌ dǒ Běcǎ aya. Ma̤cǒma̤nò̤̌ lô̌khô Běcǎ lǎ̤hèklè̌ aya tôbô nî̌.’”

4 Dě pwa̤ shebǐǐ bǎ kòyò ta̤we̤ta̤kè hǒtôpwa̤nu a hè htohǒ. A mî̌ pwa̤jushi KhûYûha nu hǒ. A hǎhtò̌cû̌ dǒ gǎshashigǎ lǒ̤sîmî̌khû̌ dě a shebǐǐlṳ̌ bǎ kòyò kû̌ yò̤̌lǎ̤plǎdî̌ lô̌khô sîsǎphlǒ dě ju lô̌khô sînǎ̤ kû̌ shi htodě Cǒmara plûkè sî ta̤sǔ nutokhlǒ pě. 5 Kòyò ô̌ dǒ Yǔda gǎkû nutokhlǒ kû̌ wî̤̌Yarǔshale akû nutokhlǒ hèdû̌wî̤ dǒ KhûYûha a ô̌ dě asî hè olò̤wǎ̤lò̤ lô̌khô ata̤sǔ dě KhûYûha ju bǎ asî shi dǒ Jòda shilô̤̌kû. 6 KhûYûha kusô̌htò̌nṳ̌ jejû dǒ kòyò bǒ kû̌ tîsî̌budû̌ ashǔ, dě a è̌mě sèwò̤̌ sǎto̤phě. Dě a ǎpwǎ tiki kû̌ wè̌khû̌shi. 7 Dě a shebǐǐlṳ̌ bǎ kòyò dě a hî̌ kû̌, “kòyò gǔ hè dǒ henô̌kò pě tôpwa̤ numî̌, a ta̤pô̤pwǎ̤ shû̌sho lǒkhlo kû̌ he pě. He pǒ̤jogo bôphlǔ bǎ pwǎ a khò̌phěpli̤ pwǎ nu he gwǎ kû̌ a tô̤̌. 8 He ju sî kû̌ shi bǎbǎkǎlè a gǔ ju sî kû̌ Yôla plò̌shǐ Běcǎ pě,” KhûYûha hî̌ pô̤̌nu.Yeshǔ ju anǎ̤ kû̌ shi awe̤akè kû̌ ta̤lô̌ǐplò̤ǐ awe̤akè

9 Bǎ KhûYûha ju bǎ kòyò tokhlǒ kû̌ shi akhanu, Yeshǔ ô̌ dǒ wî̤̌Nasèrî Galî̌lè̤̌gǎ dě a hè dǒ Jòdashilô̤̌kû bǎ KhûYûha ô̌ dě KhûYûha ju bǎ lû̌ûshi dǒ Jòda shilô̤̌kû. 10 Bǎ a ô̌ dǒ shilǎ̤ dě a ihtǒhtǒ kû̌ a kè̌shǐ mǒkhû̌ lûmôkè dě Yôla plò̌shǐ Běcǎ dǒ asô̌sô̌kû̌ htû̌lǐ̤ nu a hèlò̤ dǒ lû̌lô̤. 11 Dě Cǒmara ô̌ dǒ mǒkhû̌, dě a hî̌bǎlò̤ lû̌ kû̌, “na mî̌ hephû̌pwa̤khû dǒ he mô̤ ǐyǎ dě a ma̤mô̤ he sǎphlǒ tôpwa̤,” a hî̌ pô̤̌nu

12 A hî̌hto pô̤̌nu kû̌, Yôla plò̌shǐ Běcǎ sûcû̌ lû̌ dǒ gǎshashigǎ tôplǎnô̤̌. 13 Yeshǔ ô̌ bǎ gǎshashigǎ nu asa lǐ̤shi, dě mǒ̤ni̤ lǐ̤shi akû hǒonu, khînǎmǒ̤pha ikǒdû̌ hè lô̌ǐplò̤ǐ lû̌û Yeshǔ ô̌plǒ kû̌ ta̤phû̌ta̤wè̤, ta̤mi̤ta̤mò̤̌ tokhlǒ bǎnu, dě tanamǒkhû̌phû̌ tokhlǒ kè̌ǐma̤ǐ ǐ lû̌û.


Běcǎ Yeshǔ a khôphijǎ dǒ a kaǎ wǐlǒnu tokhlǒ

14 Bǎ kòyò pṳ̂̌dǒlò̤tě̤ KhûYûha dǒ apô̤kû akhanu, Yeshǔ cû̌ dǒ Galî̌lè̤̌gǎ dě a shebǐǐlṳ̌ bǎ kòyò kû̌ Cǒmara a ta̤sǎlě̤yô̤̌mô̤ bǎnu. 15 Dě a hî̌ kû̌, “ta̤shěta̤khǎ hètǒ̤hǒ. Cǒmara ashiagǎ phǔhtò̌hǒ dě yò̤̌lǎ̤plǎdî̌ lô̌khô sîsǎphlǒ dě yṳ̌nǐ̤nǎ̤nǐ̤ mò̌ lô̌khô ta̤sǎlě̤yô̤̌mô̤ nu.”

16 Htodě Yeshǔ cû̌ dǒ Galilè̤̌ shikoǒdû̌htu dě a cû̌kè̌shî̌ KhûShǐmû kû̌ apṳ̌ KhûÎdru. Dě bǎnuakha asî shěǎtò̤̌ kû̌ tǐ̤ dǒ shikoǒdû̌kû, ma̤titèhî̌dě a pṳ̂̌ǎpwǎ lô̌khô ahǔkûshǎ kû̌ tò̤̌ pwǎ. 17 Dě Yeshǔ hî̌ asî kû̌, “cû̌ gû̌kû̌ hekò. He gǔ sû̌ǐtòwòǐ nǐ̤ sî pô̤̌khô sî gǔ kǎǎnǐ̤ kòyò pô̤̌ sî pṳ̂̌ǎ nǐ̤ tò̤̌hǒo nu” 18 Dě tôplǎnô̤̌ asî dò̌kè a tǐ̤a dě a gû̌kû̌ Yeshǔ kò.

19 Dě Yeshǔ cû̌ sělě pô̤̌ dǒ lô̤mô̤̌ tî̌kî̌phû̌ dě a kè̌shǐ phaSebedè̌ aphû̌khû KhûYakû kû̌ apṳ̌ KhûYûha shò̌bǐma̤wô̌ ǐtûû̌ lô̌khô a tǐ̤ dǒ sǒkhlikû. 20 Yeshǔ kè̌shǐshǐkû̌ a kaǎ asî dě asî hǎhtò̌cû̌ gû̌kû̌ lû̌ûkò. Dě apha Sebedè̌ kû̌ pwa̤ma̤dakǎǎ tokhlǒ ô̌kè tûû̌ lô̌khô bǎ a sǒkhlikû nupwǎ


Yeshǔ wṳ̂̌htò̌kè khînǎkhîno

21 Htodě Yeshǔ kû̌ a khôphijǎ tokhlǒ cû̌tǒ̤ dǒ wî̤̌Kaperanò̤ dě bǎ lṳmṳ̌dǔ nutôni̤nu, a cû̌nṳ̌ dǒ ta̤cabahôkû dě a cû̌nṳ̌ sû̌ǐ bǎ kòyò bǎnu. 22 Dě kòyò tokhlǒ ǒò̌ kati̤kaa lǒ̤bò Yeshǔ a ta̤sû̌ǐtòwòǐ hǒnutokhlǒ. A sû̌ǐ sô̌sô̌ cǎ kû̌ kòyò dǒ a ô̌ kû̌ a ta̤siwi̤sòwò̤ nutokhlǒ sû̌ǐ nu htotô̤̌ a sû̌ǐ khô̌ kû̌ pwa̤sû̌ǐ ta̤mǎlò̤ asara nutokhlǒ. 23 Bǎnukha kòyòpha dǒ khînǎ ma̤bǎ lû̌ hǒtôpwa̤nu, a ô̌ dǒ ta̤cabahôkû dě a hènṳ̌ sumṳhtò̌. 24 Dě a yî̤̌gǔhtò̌ kû̌, “kǒ wî̤̌Nasarîphû̌ Yeshǔ, na sǎyṳ ma̤ pa hětè? Na glè̌ hè ma̤pî̌ma̤kè ma̤simè̤mè̤̌ kèbò pwǎ payǎ? Na mî̌ mò̌pè numî̌ he sî̌ya pwǎ, na mî̌ Cǒmara aphû̌khû aplòshî̌ tôpwa̤.”

25 Ma̤nudě Yeshǔ tṳ̂mṳ̂̌ta̤ma̤ shǔ khînǎkhîno kû̌, “sǔtukǔ ô̌ lô̌khô, hǎhtò̌kèmò̌ dǒ kòyòpha hǒtôpwa̤ akûnu. 26 Dě khînǎkhîno ô̌ dǒ pwa̤khû hǒtôpwa̤ akû hǒtôdonu, a yî̤̌kǒyî̤̌sa cǐtikhǐtigu dě a hǎhtò̌cû̌kè dǒ pwa̤khû hǒtôpwa̤ akhlo.

27 Kòyò lǒ̤bò ô̌bǎ ta̤cabahôkû nutokhlǒ ǒò̌ kati̤kaa bòkè dě a hî̌hǔ ǐtûû̌ kè̌khîlû̌û kû̌, “Hǒomî̌ titèya? Hǒomî̌ ta̤sû̌ǐtòwòǐ asa ya? asô̌sô̌kû̌ a ô̌ kû̌ a ta̤siwi̤sòwò̤dû̌ nu. A hî̌bǎhtò̌ pwǎ ayô̤̌ kû̌ a wṳ̂̌htò̌cû̌kè khînǎ phû̌mò̤̌ hǒtokhlǒ pwǎ dě a ganǎ̤de jò̌ lû̌ûyô̤̌,” asî hî̌ pô̤̌nu. 28 Hǒtôplǎdě Yeshǔ awe̤akè lṳ̌peshe cû̌phwè lǒ̤bò dǒ Galilè̤̌ gǎkû hǒonu pṳ̂̌ tôkû.


Yeshǔ ma̤hǎmǎ kòyò ǎpwa̤ ta̤shǐ

29 Tôplǎnô̤̌ Yeshǔ kû̌ a khôphijǎ tokhlǒ hǎhtò̌cû̌kè dǒ ta̤cabahôkû hǒo htodě asî hǎhtò̌cû̌ lô̌khô dǒ KhûShǐmû kû̌ KhûÎdru ahǐ. KhûYakû kû̌ KhûYûha cû̌ gû̌ kû̌ asî. 30 Bǎnu akha KhûShǐmû a mipwǎ̤pwa̤mǒ̤ sǎshǐnǎ̤gû̌ dě ô̌hǎmôô̌ pwǎ dǒ lǎ̤mi̤kû pwǎ, dě tôplǎnô̤̌ asî shebǐǐlṳ̌shǔ kû̌ Yeshǔ. 31 Hǒtôplǎdě Yeshǔ cû̌ dǒ lû̌ô̌ dě a cû̌pṳ̂̌ lû̌cǔde dě a cî̌ihtǒ lû̌û. Dě a ta̤shǐ hǎmǎkè dě a ihtǒ ma̤ǎma̤ô bǎ asî lǎ̤ǎ

32 Bǎ lṳmṳ̌hǎlò̤ akhanu, kòyò bǎnu tokhlǒ kaǎhènǐ̤ kòyò dǒ ashǐasha tokhlǒ kû̌ khînǎkhîno ma̤bǎ lû̌ tokhlǒ dǒ Yeshǔ a ô̌. 33 Wî̤̌kûphû̌ pṳ̂̌ pwa̤ hè ô̌plǒô̌cu lǒ̤bò lô̌khô dǒ takha kòshî̌. 34 Htodě ta̤shǐta̤sha titètè̌ bǎbǎ Yeshǔ ma̤hǎmǎ lǒ̤bò jò. Dě a ma̤hǎmǎ bǎ dû̌wî̤ kòyò tokhlǒ a ta̤shǐta̤sha dě a wṳ̂̌htò̌kè dû̌wî̤ khînǎkhîno tokhlǒ, bǎbǎkǎlè Yeshǔ mî̌ mò̌pènu khînǎkhîno tokhlǒ sî̌ya akhû̌akhî, Yeshǔ nohî̌bǎ asî tômû tô̤̌.


Yeshǔ hǎhtò̌cû̌ caba

35 Bǎ lṳmṳ̌shî̌ wî̤sò lṳmṳ̌khǐ pô̤lô̤̌ akhanu, Yeshǔ ihtǒ cû̌caba dǒ gûlǎ̤ dǒ kòyò ô̌ tôpwǎ̤ tô̤̌ tôkû. 36 Dě KhûShǐmû kû̌ kòyò dǒ a ô̌plǒ kû̌ lû̌ tokhlǒ cû̌ kè̌lǎ lû̌û. 37 Bǎ asî kè̌shǐ Yeshǔ akhanu, asî hî̌ lû̌ kû̌, “kòyò kè̌lǎsǔ lǒ̤bò na,” a hî̌ lû̌ pô̤̌nu.

38 Dě Yeshǔ hî̌shî̌shěshu asî kû̌, “pa gǔ cû̌ pô̤̌ dǒ doshǔshawa dǒ a ô̌ te̤we̤bò lô̌khô bǎo tokhlǒ tǎ, dě he gǔ shebǐǐlṳ̌ sû̌ǐtòwòǐ bǎ asî kû̌ Cǒmara alě̤ayô̤̌. He hè bǎonumî̌ ta̤we̤ta̤kè hǒohǒ,” a hî̌ asî pô̤̌nu. 39 Dě a cû̌lè te̤we̤bò Galilè̤̌ tôgǎ dě a cû̌ shèbè̌ǐlṳ̌, sû̌ǐtòwòǐ bǎ kòyò kû̌ Cǒmara alě̤ayô̤̌ dǒ Galilè̤̌phû̌ tokhlǒ a ta̤cabahôkû pṳ̂̌ tôkû, dě a wṳ̂̌htò̌kè bǎ kòyò khînǎkhîno tokhlǒ.


Yeshǔ ma̤hǎmǎ kòyòpha dǒ a ta̤shaphǔmò̤̌ ô̌ dǒ bělô̤ tôpwa̤

40 Htodě kòyò dǒ a ta̤shaphǔmò̤̌ ô̌ dǒ bělô̤b ô̌tôpwa̤, dě a hè dô̌gînilò̤ dǒ Yeshǔ kòshî̌ dě a kwisǎyṳhtò̌ lû̌ kû̌, “na kè̌ sǎphlǒô̌ ma̤hǎmǎ bǎ he ta̤shahǒo hǒnumî̌ na ma̤bǎ jò pwǎ,” a hî̌ lû̌ pô̤̌nu.

41 Yeshǔ gwèbǎǐ lû̌, htodě a ayṳ̂̌hè acǔde dě a tô̌bǎhto lû̌ dě a hî̌ lû̌ kû̌, “he sǎphlǒô̌ pwǎ,” a hî̌ htodě “ta̤sha, hǎmǎkèmò̌!,” a hî̌ pô̤̌ pô̤̌nu. 42 Hǒtôplǎnu tôplǎnô̤̌ kòyòpha hǒtôpwa̤ akrôǎ hǒonu hǎmǎkè dě aphěayî̌ aplîsîlî̌ gesô̌.

43 Dě Yeshǔ plûcû̌kè ya tôplǎnô̤̌ dě a mǎtě̤tě̤mè̤̌mè̤̌ cû̌nṳ̌ ayô̤̌ kû̌, 44 “Shèbè̌ǐ bǎ tǎ̤ kòyò tôpwǎ̤ tǎ̤mǎ̤ nî̌. Cû̌ dî̌lè̌lṳ̌kè̌ nanǎ̤ hǒonu dǒ pwa̤shû̌gǎ nutôpwa̤ a ô̌ nu, htodě pô̤̌khô kòyò lǒ̤bò gǔ kè̌shǐ ayanu, lṳhtò̌tě̤ta̤ pô̤̌ KhûMûshě a ta̤mǎlò̤ ô̌nu nǐ,” a mǎcû̌nṳ̌ lû̌ ayô̤̌ pô̤̌nu. 45 Bǎbǎkǎlè a hǎhtò̌cû̌ shebǐǐlṳ̌ bǎ bò kòyò akhû̌akhî, Yeshǔ cû̌nṳ̌ lṳ̌ lîtîklî̌ pe dǒ wî̤̌kû tô̤̌, a bǎ cû̌ô̌ pwǎ dǒ wî̤̌khlo dǒ gûlǎ̤sǔtakǔ tokhlǒnu pwǎ htohotô̤̌dě kòyò ô̌ dǒ gûlǎ̤ pṳ̂̌ tôkû hètǒ̤ bò dǒ lû̌ûô̌.

Click here to download the Kayah li Bible


 a1:18 Gǎ tò̤lò̤ kaǎ kû̌ ji

 b1:40 tokhlǒkhlǒ dě a kaǎ kû̌ pô̤̌hǐnu

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.