Lî̤plò̌shǐ ta̤dô̌nèBěcǎ tûjûpwa̤ ata̤ma̤ kè̌bǎ PhaabrahaBěcǎ tûjûpwa̤ ata̤ma̤ 

 

                                                             

        Bǎ phaabraha ǒ ně ta̤ya̤ akhanu ama mòshǎra phû̌ǒ lò̤nu phû̌makhû ta̤pwa̤.Aphû̌htǒomî̌ mè̤hǒ běcǎ tṳ̂jûpwa ta̤ǒlò̤            ǒnǎhto yî̌lehǒ ahî̌bǎ phaabraha ta mǒ̤jè̤ khwè̌ nu ta̤pwǎhǒ.

Ama̤hǐ běcǎdû̌ hî̌nǎ phaabraha nu,phaabrahan kaǎ nû̌mi̤ ta Isǎ.Pwî̌~běcǎ mǎnǎ phaabraha ta̤hî̌bǎ nu,Isǎ ǒ aně lǐ̤sǒ dě phaabraha dutu banu aphekhi.

Bǎ anǒ něyî̤layî̤ tlǎhǒtò̤ akhanu Běcǎdû̌ ma̤kè̌bǎ phaabraha.Dě ahî̌ phaabraha ta kaǎnu naphû̌makhû Isǎ htě naphû̌ǒ lò̤ kòyò nuta̤pwǎ,dě cû̌ dě kòkaǎyǎta~mò̌rǐyǎganu.Dě cû̌ dě shǒdû̌ he gudǔlṳ na kholonutamalo̤ dě lṳhtò̌ya bǎnu pwî̌~tashû̌u lṳhtò̌ nubǎnu nǐ̤."

Dǒ anǒti̤ni̤ lṳmṳlîwòsò akha phaabraha ihtǒ shî̌phò̌ nu kû̌ la̤shû̌u lṳhtò̌ aya.Dě adò̌htò̌ bò ata̤kî̌ta̤khû̌ dě amòû̌lǎ alo̤ dě a kaǎnu apwama̤ta̤ma̤ sò̌gini̤ ta aphû̌ Isǎ,htodě asî sǎhtò̌cû̌ dǒ Běcǎ no cû̌nû̌ gûla̤nu tò̤glò.

Asî hǎhtò̌ cû̌klè̌htǒo abesuni̤tini̤hǒ dě asî hǎhtò̌ cû̌klè̌htǒo akhanu Phaabraha dě akè̌htò̌cû̌shǐwǐ shǒnutama dě asî glè guhèǐnuhǒ.Phaabraha hî̌ apwa̤ma̤ta̤ma̤sî toǒ ta “sîsò̌gini̤nudě ǒkèkû̌ kû̌nǎ ta mòû̌lǎ bǎonî̌, Isǎ ta he dě pacû̌htò̌wǐ dě shǒkhû̌ pacû̌ cabucaba htò̌ htopě dě pageshǔsǒ tû̌sîpě.

Phaabraha phî̌kû̌ la̤shû̌u lṳhtò̌ nudě anoò̌ cû̌ ta aphû̌makhû Isǎ.A dě aphî̌cû̌nu mî̌ko ta dòdǔ dě asî  cû̌ wo̤wǒ̤ nû̌ dě shǒkhû̌. Dě Isǎ  gwè apha ta "pha mî̌ko ta kû̌sî dě aǒhǒ,mî̌tadě sophû̌ htě la̤shǔulṳhtò̌ aya dě aǒ děbǎtè?"

Phaabraha hî̌shǔnû̌ ta, “Běcǎdû̌ guǐtû̌ pa sophû̌ htě pa lo̤bǎ anupě.”Bǎ asî cû̌to̤ hǒ dě Běcǎdû̌ hî̌lṳ gûla̤ nutò̤glò akhanu Phaabraha dî̌htò̌ ta̤lṳhtò̌ wa̤ bǎnu dě adò̌htò̌ kû̌ dě ta̤lṳhtò̌ wa̤lo̤.

          Htodě acokloměǐ aphû̌Isǎ dě abòhtò̌ nû̌û dě ta̤lṳhtò̌wa̤lo̤  kû̌khû̌nu.Dě Phaabraha phî̌htò̌ dòdǔ dě aglè shusi ta aphû̌makhû,mî̌tadě Běcǎdû̌ atanaphû̌ kaǎhtò̌ noǒkǔ ta̤lṳ dě aǒ kǔgana̤de nû̌ ta “Abraha,ma̤bǎshata phijaû̌ htǒota̤pwa̤ dǐ cǎ~ta̤ma̤,khònòhtǒo he sî̌ya ta na sò̌ǐsha bè̌dû̌ yṳǎ běcǎ dû̌ hǒ.”

Htodě Phaabraha kè̌htokè̌lò̤ dě akè̌shǐ sophû̌pha todo pawî̤mě ane ta joji,dě acû̌cǐhè sophû̌pha nutodo dě ashû̌u lṳhtò̌kè ta htě aphû̌makhû Isǎ agûla̤.

Htodě Běcǎdû̌ hî̌nû̌ta "hemî̌ Běcǎ tṳ̂jûpwa̤,he gu howi̤homò̤ napě ma̤tèhî̌dě nasò̌le ǐ naphû̌makhû ǒtû̌ ta̤pwa̤tû̌ dě he ǐ na htǒo tò̤,dě nalṳhtò̌ ta he akhû̌akhî.

He olò̤ na ta,he noǒwo̤ǒhtò̌ nakhlinalè toǒ sǒta shǎdě mǒla̤ htě û dǒbǎpè̤ petò̤ nupě.Dě nagana̤de he yo̤ akhû̌akhî,lǒ̤bò~ma̤jo̤ sî toǒ gunî̤bǎ kû̌tû̌ ta̤howi̤ nakhlinalè pě.

 

 Shamarî̌phû̌ awô̌ tôpwa̤

                      Tôplǎkha pwa̤sû̌ǐ Yǔdaphû̌ ta̤shû̌ta̤tòwò asara tôpwa̤ sǎyu cekè̌kè̌ Yeshǔ dě a gwè̌ lû̌û pô̤̌o. Ahî̌ kû̌ “kǒ~sara, ma̤pô̤̌ he gǔ nǐ̤bǎ ta̤htûpwa̤ tûjûpwa̤ ayanu he bǎ ma̤ hî̌tè?” Yeshǔ hî̌shǔ nû̌û kû̌ ta̤gwè̌ tôcǒ dě a hî̌ kû̌ “dě ta̤sû̌ta̤tawò akûnu awě̤nǎ hî̌tè? Ahî̌ hî̌tè na sî̌ya  ya?”

                     Kòyò nutôpwa̤ hî̌shu kû̌, Mô̤lǒ̤sû̌lǒ̤sò̌ sî Běcǎ Cǒmara kû̌ sîsǎphlǒ lǒ̤bò, mô̤lǒ̤sû̌lǒ̤sò̌ a kû̌ sîta̤ô̌htûpwa̤ lǒ̤~bò, ta̤khû̌ta̤ǎ kû̌ sî ta̤sî̌ta̤gènè̤ lǒ̤~bò, htodě mô̤ǐge sîhǐphòkòshî̌ takhlǒ pô̤̌khô sîmô̤ǐge sînǎ̤ nu” Htodě Yeshǔ hî̌ lû̌ kû̌ “na ta̤hî̌shǔ hǒonu atôbò pwǎ. Ô̌htûpwa̤ ma̤pô̤̌nu dě na gǔ ni̤bǎtû̌ ta̤sǎphlǒhtûpwa̤ tûjûpwa̤ pě.

                    Ma̤hî̌nudě Yǔdaphû̌ asara notôpwa̤ sǎyṳ dǐlè̌lṳ anǎ̤ pô̤̌ kòyòcǒ tôpwa̤nu akhû̌akhî a gwè̌pô̤̌ kû̌ “kòyò ô̌ dǒ he hǐ phòkòshî̌ takhlǒ mî̌ mò̌pè?”Yeshǔ hî̌shu lû̌ kû̌ yǎ̤yô̤yǎ̤gî̌ hǒtôcǒ, bǎtôplǎ, kòyò tôpwa̤ a ô̌ dě wě̤Yerǔshale dě acû̌ dǒ wě̤Yarikhò̄” “Bǎ acû̌ dǒ klè̌lô̤ nukha, pwa̤pṳ̌sîgwi takhlǒ ma̤jî̌jû̌ lû̌û dě asî plû̌htò̌bò nû̌jehǐyòsî, apo̤ lô̌khô lû̌û. Aphlû̌si cè̌cè̌~dě asî bè̌kè nû̌ bǎnu.

 

                   Bǎnukha, pwa̤shû̌gǎ ikǒdû̌ notôpwa̤ cû̌ kû̌klè̌ nutôbô. Bǎ akè̌shǐ kòyò notôpwa̤ lò̤khǔpo̤ bǎnuakha, a ô̌kǔ lû̌û tô̤̌ akhacû̌khô̌ klè̌ dě a cû̌bò̌kè lû̌û pwǎ.Htodě le̤wǐphû̌ tôpwa̤ hetǒ̤kû̌ bǎnu tôkû bǎ akè̌shǐ kòyò nutôpwa̤ dǒ kòyò pṳ̂̌sîgwǐyǒsaphǎ dě apo̤ lû̌ tôpwa̤ akha, acû̌bò̌kè lû̌ pô̤̌ pwa̤shû̌gǎ ikǒdû̌ nu pwǎ.

               Dǒ nô̌kòlǒ~nu, Shamarǐphû̌ tôpwa̤ htò̌cû̌klè̌ dě ahètǒ̤ bǎnutôkû bǎ akè̌shǐ kòyò nutôpwa̤ lò̤khǔpo̤ô̌ bǎnuakha, a ta̤sǎyṳgwèbǎǐ lû̌û htodě a ô̌kǔ dě a plṳ̌ bǎ lû̌û nǎ̤htò hǒtakhlǒ kû̌ ta̤khû̌shi htodě abô̌bǐ bǎ lû̌û. Shamarǐphû̌ hoonu dò̌htò̌nu kòyòô̌pò̤ô̌sha nutôpwa̤ dě atîsî̌lô̤, dě a nocû̌ tîsî̌ dǒ shǐtè̤mè̤lǎ̤ô̌ hǐtamèakû bǎnutôsa dě Shamarǐphû̌ kè̌ǐkhwè̌ǐ yǎ.

             Anô̌kòtôni̤ lumṳ̌lî nu, Shamarǐphû̌ phǐhtò̌aru takhlǒ dě a ǐ kû̌ pwa̤ô̌pǒ̤hǐ nutôpwa̤ dě ahî̌ nû̌ kû̌  “khòsǎdô kè̌ǐwô̌ kòyò hǒtôpwa̤ nǐ~. Ru khǎ kè̌ pô̌nǔtô̤̌ nu, he geǐ pô̤̌sô̌ tû̌ na pě.Htodě Yeshǔ gwè̌ pwa̤sû̌ǐ ta̤shû̌ta̤tòwò asara hǒtôpwa̤ kû̌ “kòyò sò̌su aklanu, bǎtè tôpwa̤ mî̌ pwa̤pò̤pwa̤sha notôpwa̤ ahǐphòkòshǐ ya?”Pwa̤sû̌ǐ ta̤shû̌ta̤tòwò asara hî̌shǔ kû̌ “kòyò dǒ a sǎyṳ ma̤jèni̤ lû̌ notôpwa̤pwǎ” dě Yeshǔ hî̌lû̌ kû̌ “na cû̌ magû̌ pû pô̤̌nu nî̌”

13.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.