Kòyò khôlô lǎ̤bò̌lǎ̤klô ta̤yô̤

www.kawyawmanumanaw.com

Sahtò̌ Phòbòkhû̌
Ô̌ dǒ Phòbòkhû̌ khôlô kè̌lò̤
  Phòbòkhû̌ pwè
Pa ô̌ dǒ khôlôkhû̌ pa kè̌lò̤ yǎnu dě pa kè̌shî̌kû̌mî̌ Phòbòkhû̌ khôlô mî̌ awî̤wî̤ asusu. Kòyò dǒ acû̌ tǒ̤ bǎnu nu a khòbǎ ta̤gûjû̌kabǎ dǒ sǎphlǒ kû.

  Phòbòkhû̌ pwè

 

A mî̌ a ô̌ dǒ mò̤gǎ dě age dǒ Mi̤htǎgǎ dě ahtò̌ dǒ khôlôkhû̌ dě phinṳ̌pwǎ ayô̤ wî̤̌ tôyô̤̌.

Phòbòkhû̌

khôlô ô̌

dě kè̌lò̤

Phòbòkhû̌ khôlôlô̤ nu sǒmṳ̌wǎmṳ̌ abôdû̌ abôhtû a ô̌ phô̌phô̌ tô̤̌.

A ô̌ pwǎ tǒ̤ mi̤su kû̌ sǒmṳ̌ pî̌tî̌ sî nô̤̌ pwǎ.

 

Phòbòkhû̌ ta̤lǎ̤ tôkû
Phòbòkhû̌ ta̤lǎ̤ tôkû

 

Pa kòyò Lǎ̤klô Ma̤ǎ ta̤