Phijǎ la̤dǒlî̤

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန် / Download :

Phijǎphû̌ lǎ̤dô̌lî̤ tokhlǒ awe̤akè

Ta̤yô̤ tôcǒcǒ pwǎ

 

1

Hǒo mî̌ lî̤bě dǒ phijǎ lǎ̤dô̌ bǎ aya lî̤bě nupwǎ. 

Hǒo mî̌ pa sahtò̌ ma̤sa sô̌ yǎ nupwǎ.

Pa gènè̤kû̌ mî̌  phijǎ yapwǎ.

 
2

Hǒo numî̌ pa wě̤ sîbîsǎ kû̌ ayî̌ awe̤akè nòpwǎ.

Pa dô̌ ma̤yǎ hî̌tè dě awî̤awô̌ nò̌pwǎ.

 
3

Hǒo numî̌ pa taya kû̌ dô̌ hto yǎ dě

kè̌lǎ pû lî̤phlǒ kû̌ ta̤yô̤nu

kè̌lǎ tôpû yǎ nu pwǎ

 
4

Hǒo nu bè̌nṳ̌ tô pû lî̤phlǒ ami̤ sînu

Bè̌nṳ̌ pû bǎ aplô ô̌ nu

Pa gènè̤ kû̌ phijǎ nu tè̌ ama̤jò asî̌hǒ mî̌tô̤̌ nupwǎ.

 
5

Hǒo mî̌ a gutṳ̌ nu tôplî̌ pwǎ.

Pa wě̤ na lî̤phlǒmǒ̤ kû̌ lî̤phlǒ yô̤̌sa sî dǒ anô̌kò gutṳ̌ lò̤ pwǎ.

 

 

primary 3.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.